Indledning GF 2018Tidligere udgivet materiale;


Den nyligt afholdte Generalforsamling 2018.


1. Materiale vedr. renovering og takstforhøjelse ligger under faneblad

Generalforsamling 2018.


2. Se desuden seneste vandanalyser under faneblad Vandanalyse GF 2018 nr.1 +

Vandanalyse nr.2.


3. Klik venligst link Indkaldelse til Gf 2018 for at se indkaldelsen i fuld ordlyd.
Bråde Vandværk

Formand

Henrik Marcus Pedersen

Næbbevej 18

4560 Vig


Formandsberetning 2017


Årets begivenheder


Det har i lighed med sidste år været et ganske roligt år i Bråde Vandværk.Vandspild


Vi har efterhånden fået et relativt acceptabelt vandspild. Forrige års renovering af vandledningerne på Sandskredsvej og Stokkebjergvej har reduceret vandspildet markant. Posten ”ledningstab” er således reduceret fra kr. 24.700 til kr. 10.666,- i sidste regnskabsår.
Ledningsnettet


Vi har kun haft enkelte mindre brud på ledningsnettet, hvor det atter er sommerhusområdet der giver problemer.Vandværket


Vores nye vandværksbestyrer (Tom) er nu ved at være godt inde i sagerne. Tom har således stået for etablering af nye stophaner på vores råvandsledninger ind til værket. Det er således nu muligt at lukke af for boringerne på Sandskredsvej og boringen ved mosen hver for sig, således at vi kan konstatere om ledningerne er tætte. Vi havde således en mistanke om at ledningen fra mosen var utæt, hvilket den har vist sig ikke at være.


I september fik vi filmet vore ledninger fra filtre til nedsivningsbassin, idet vi havde konstateret at gennemstrømningen var nedsat. Det kunne konstateres at der var gået rødder i rørene, ligesom der var bagfald. I november blev disse skader udbedret.


I forbindelse med disse arbejder på værket, hvor indpumpningen til værket var stoppet, skete der uheldigvis det at smeden glemte at starte indpumpningen igen efter end arbejde. Dette betød at rentvandstanken løb tør om aftenen med deraf følgende alarm for ”lav vandstand”. Heldigvis var det sent på aftenen, så det var ikke så mange der nåede at opdage at vandet forsvandt.


I foråret 2017 har vi haft kommunalt tilsyn på vandværket. Konklusionen af tilsynet var:  ”vandværket fremstår i god stand og bliver drevet godt”. Til trods for denne konklusion, så har vi indimellem problemer med små forhøjelser af kimtal 22, hvilket kommunen ofte ser på ældre vandværker. Vi har taget prøver forskellige steder i processen på værket og kan konstatere at problemet opstår på værket – formentlig omkring filtre/vandtank. Vi har gang i forskellige tiltag og arbejder konstant på at sikre rent drikkevand.


Vi har i øjeblikket en ansøgning liggende omkring fornyelse af værkets indvindingstilladelse, hvor kommunen har bedt om yderligere oplysninger. Proceduren omkring sådanne indvindingstilladelser forekommer noget bureaukratisk.


I KVT og OVR-regi har der været en del diskussion omkring den fremtidige struktur for vandforsyningen i Odsherred foranlediget af den tidligere gennemførte grundvandskortlægning. I Bråde Vandværk har vi bakket op om ideen med at etablere et forum/selskab der fremadrettet kan koordinere indsatsen med at forbedre forsyningssikkerheden i Odsherred. Problemet er, at der i enkelte områder er risiko for indtrængen af saltvand i grundvandsbassinet og at der i andre områder er problemer med manglende ringforbindelser med andre værker (det gælder for vort eget værk). Herudover er der fra det offentlige stillet krav om etablering af en række kontrolboringer til overvågning af grundvandskvaliteten og kvantiteten.


Diskussionen pågår stadig og det er ikke nogen hemmelighed at der er meget forskellige meninger om den sag. Formanden for OVR er således fratrådt, idet han kom i mindretal.


I det hele taget er sektoren blevet mødt af stigende bureaukrati i de senere år, som efterhånden bliver en stor udfordring at håndtere. Det bemærkes således at arbejdet på de enkelte små værker rundt om i landdistrikterne i høj grad varetages af frivilligt arbejde.Økonomi


Som nævnt har det seneste år været relativt roligt hvilket også afspejler sig i økonomien. Vi har således haft et mindre overskud på kr. 49.306,05.


Til trods for at vandværket fremstår i god stand og er veldrevet, så har det efterhånden mange år på bagen og teknologien på værket er heller ikke helt op to date. Kravene fra det offentlige til kvaliteten af vandet og udviklingen af mere sofistikerede analysemetoder gør imidlertid at vi fremadrettet nøje skal overveje hvorledes vi sikrer at værket også i de kommende mange år kan levere rigeligt vand af god kvalitet.


Bestyrelsen vil således inden næste generalforsamling overveje og fremlægge tiltag der kan sikre dette mål. Vandafgifter


Bestyrelsen vurderer ikke at det bliver nødvendigt at hæve vandpriserne i næste regnskabsperiode.


Tak for samarbejdet


Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med bestyrelsen, vandværksbestyreren og kassereren samt tak til revisorerne for gennemgangen og revisionen af vandværkets regnskab.