Vedtægter Tidligere

Vedtægter

 


Love


For


Braade Vandværk


 


§1


 


Selskabet er et interessentskab, og dets navn er: Braade Vandværk. Selskabet er hjemmehørende i Odsherred Kommune.


 


 


§2


 


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage interessenternes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Ingen af interessenterne kan udtræde af selskabet, før selskabets gæld er betalt.


 


§3


 


Nye interessenter kan indtræde i selskabet ved at indbetale et kontant indskud til selskabet samt afholde alle omkostninger i forbindelse med vandtilslutningen til og med stophanen/vandmåleren.


 


§4


 


Hovedanlægget med pumpestationer, hovedledninger og stikledninger ført 1 meter indenfor ved sommerhusgrunde og 1 meter fra bygninger ved helårsbeboelser og gårde i hver ejendom tilhører og vedligeholdes af vandværket. Ledninger efter stophanen/vandmåleren vedligeholdes af ejendommens ejer.


 


§5


 


Selskabets repræsentanter har til enhver tid fri adgang til gårde og huse, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør dette.


Ved ekstraordinær forandring og ekstraordinær udvidelse af installationerne med stærkt forøget vandforbrug, skal bestyrelsens samtykke indhentes.


 


§6


 


Den til selskabets formål nødvendige kapital fremskaffes ved indskud og lån, for hvilket samtlige interessenter hæfter solidarisk en for alle og alle for en. Indbyrdes hæfter de i forhold til den årlige afgift. Lånet forrentes og afdrages i løbet af højst 20 år.


Opnås kommunal garanti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for interessentskabets anlæg og drift følgende grundregel: Interessentskabet er en selvejende institution indenfor kommunen, og denne må ikke lide noget tab ved anlæg og drift. Ej heller deraf nyde direkte økonomiske fordele.


Denne paragraf kan ikke forandres ved nogen generalforsamlings beslutning.


 


 


 


 


§7


 


Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlægget (grund, bygning, maskiner, ledninger m.m.) interessenterne, og enhver interessent har andel i ejendomsretten til anlægget jfr. §20.


 


§8


 


Hvis en interessent, efter at gælden er betalt, ønsker at udtræde af selskabet, kan dette ske uden at vedkommende har et krav overfor selskabet.


 


§9


 


Afgifter for vand samt øvrige takster og gebyrer fastsættes hvert år af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen.


 


 


§10


 


Indbetaling af selskabets tilgodehavende sker halvårlig forud. Betaler en forbruger ikke senest 14 dage efter forfaldstid og indbetaler forbrugeren derefter ikke sin skyld hos kassereren efter påkrav og med tillæg af rykkergebyr, skal bestyrelsen afbryde vandforsyningen og gøre sit krav gældende ad retslig vej skadesløst for selskabet.


 


 


§11


 


Dør en interessent, overgår vedkommendes rettigheder og forpligtelser til vedkommendes retmæssige arvinger.


Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten drage omsorg for, at vedkommendes rettigheder og forpligtelser over for selskabet overdrages til køberen eller affinde sig med interessentskabet. Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.


 


§12


 


Ingen interessent må tillade andre end medlemmer af vedkommendes husstand at tage vand. Ligeledes må ingen gøre sig skyldig i overflødigt og uforsvarligt vandspild. Særligt gælder dette, hvis bestyrelsen ved indtræffende maskinuheld eller vandmangel skulle henstille forbrugerne til sparsommelig brug af vand. Overtrædelse heraf straffes med bøder til selskabets kasse.


 


§13


 


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.


 


§14


 


Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte selskabet i alle dets anliggender. Den sørger for at hele anlægget passes og vedligeholdes og at selskabets midler anbringes til forrentning i en sparekasse eller en bank.


 


§15


 


Årsregnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.


 


§16


 


Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og deri indføre, hvad der forhandles på møderne og hvilke afgørelser der træffes.


Et mindretals motiverede afstemning kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen. I samme protokol indføres generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.


 


§17


 


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinære generalforsamlinger afholdes i maj måned, hvor regnskabet for det forløbne år, ledsaget af revisorernes bemærkninger, fremlægges. Herefter vælges revisorer.


 


Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.


 


§18


 


Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel de ordinære som de ekstraordinære, samt deres dagsorden, skal udsendes senest 3 uger inden afholdelse. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.


 


 


§19


 


Generalforsamlingen ledes af bestyrelsens formand eller en dirigent. Hver interessent har 1 stemme pr. ejendom.


 


En interessent kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan dog kun afgives 3 stemmer ved fuldmagt udover egen stemme.


 


Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til hvor mange interessenter, der er mødt. På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed.


 


Dog kan forandringer i nærværende love, med undtagelse af §6 og §11, der ikke kan ændres, kun ske når det i bekendtgørelsen til generalforsamlingen udtrykkelig har været optaget, at der vil blive fremsat forslag til lovændringer, og når 3/5 af de mødte stemmer herfor.


 


 


§20


 


Såfremt interessentskabet på noget tidspunkt måtte ophøre med sin virksomhed, og såfremt der ved en likvidation måtte fremkomme et overskud, skal sådant overskud anvendes til vandværksmæssige formål, ligesom andet eventuelt overskud skal anvendes på den måde. Alt efter beslutning af den umiddelbart før likvidationen sidst valgte og siddende bestyrelse.


 


Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Egebjerg Forsamlingshus tirsdag den 23. februar 1965.


 


 


Jens RasmussenPer SørensenJørgen Jensen


 


Knud NielsenCarlo Hansen


 


 


Genoptrykt 2013 med ændringer i §§ 1,2,3, 4, 9, 10,12, 17, 18 og 19 som vedtaget på generalforsamlingerne i 1993, 2009 og 2013.